Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN AANUIT.NET           Versie juli 2017Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbieder: De partij die de AanUit.net-punten aanbiedt. In de diverse regio’s van Europa kunnen verschillende publieke- of private partijen Aanbieder zijn 

Afnemer: De persoon die gebruik maakt van AanUit.net 

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden voor het gebruik van AanUit.net 

AanUit.net: De levering van zelfservice (energie)voorzieningen op een AanUit.net-punt 

AanUit.net-punt: Een genummerde AanUit.net-aansluiting (bijvoorbeeld voor elektriciteit, drinkwater, gas, wasautomaat, droger) of fysieke AanUit.net-plaats (bijvoorbeeld een ligplaats voor een vaartuig of een staplaats voor een tent, camper of caravan) die de Afnemer activeert en deactiveert bij het gebruik van AanUit.net 

AanUit.net-tarief: Het door de Aanbieder voor de onder zijn beheer vallende AanUit.net punten vastgestelde tarief voor het gebruik van AanUit.net, inclusief BTW, welk tarief per Aanbieder kan verschillen 

AanUit.net-voorzieningen: Het geheel van faciliteiten benodigd voor het gebruiken van AanUit.net, waaronder trafohuizen, elektriciteitsaansluitingen, meetinrichtingen e.d. 

Exploitant: De vennootschap die door de Aanbieder belast is met de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van AanUit.net zijnde thans de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yoreon B.V., gevestigd te Woerden 

Overeenkomst: De overeenkomst voor de levering respectievelijk afname van AanUit.net en de via AanUit.net af te nemen producten en diensten, welke overeenkomst elke keer dat de Afnemer zich aansluit op een AanUit.net-punt tot stand komt met de Aanbieder Persoonlijke Pagina: Een webpagina binnen www.aanuit.net, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen 

Service-/storingsdienst: De helpdesk van de Exploitant, bestemd voor de aan- en afmelding voor gebruik van AanUit.net, evenals voor het stellen van vragen en het doorgeven van storingen. De telefoonnummers zijn thans 088 – 170 7788, 088 – 170 7799, 088 – 170 7766 

Verbruikskosten: Het AanUit.net-tarief maal de hoeveelheid verbruik 

www.aanuit.net: De website www.aanuit.net waarop nadere gegevens te vinden zijn met betrekking tot het gebruik van AanUit.net en waarop registratie kan plaatsvinden Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden. 


Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op iedere Overeenkomst. 

2.2 De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt gepubliceerd op en is te downloaden van www.aanuit.net en zal op verzoek van Afnemer per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Artikel 3 – Gebruik van AanUit.net 

3.1 Voor het starten van de levering van AanUit.net dient de Afnemer de volgende procedure te volgen.: a. gebruik met gebruikersnaam: in dit geval heeft de Afnemer zich vooraf geregistreerd via www.aanuit.net of enige andere wijze van registratie. De Exploitant controleert de gegevens van de Afnemer, waaronder het rekeningnummer waarvan automatische incasso plaatsvindt of het creditcardnummer in geval van betaling per creditcard. Deze procedure duurt maximaal één werkdag. Binnen die periode kan de Afnemer slechts AanUit.net krijgen door middel van de hierna te beschrijven procedure ‘gebruik zonder gebruikersnaam’. Na acceptatie van de registratie krijgt de Afnemer een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruik van AanUit.net vindt vervolgens plaats door te bellen naar de Service-/storingsdienst. Indien de Afnemer belt met de (mobiele) telefoon die is opgegeven bij registratie, herkent de computer van de Service-/storingsdienst het nummer van die (mobiele) telefoon. De Afnemer kan zich ook met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en het nummer van het AanUit.net-punt aanmelden voor de levering van AanUit.net door in te loggen op www.aanuit.net of via de AanUit.net app welke beschikbaar is voor Android of iOS. 

b. gebruik zonder gebruikersnaam: in dit geval meldt de Afnemer zich aan via het telefoonnummer van de Service-/storingsdienst of via www.aanuit.net, maar geeft hij in het keuzemenu door dat hij met creditcard wil betalen. De Afnemer wordt gevraagd het nummer van zijn creditcard (slechts de typen Mastercard of Visa zijn mogelijk) en het nummer van het AanUit.net-punt dat de Afnemer wil activeren in te toetsen. Na het doorlopen van deze aanmeldprocedure start de levering van AanUit.net binnen enkele ogenblikken. 

3.2 Gebruik van Elektriciteit: de AanUit.net-aansluiting is te gebruiken middels een CEE stekker 230V/16A 3 polig. De stekker en de behorende bekabeling dienen te voldoen aan de NEN1010, CEE en KEMA keur. Voor advies hoe de elektriciteitsaansluiting veilig gebruikt kan worden, kan de afnemer terecht op de www.aanuit.net. Het gebruik van een verloopstekker van CEE naar RA contactdoos is niet toegestaan. 

3.3 De Afnemer dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het afnemen van AanUit.net houdt overigens niet altijd de toestemming van de Aanbieder in voor het in gebruik nemen van een sta- lig of parkeerplaats (behalve als deze sta-, lig- of parkeerplaats via AanUit.net wordt geactiveerd). De Afnemer dient voor het nemen van sta-, lig-, of parkeerplaats voor zover deze niet via AanUit.net wordt geactiveerd afzonderlijk een sta-, lig-, of parkeerplaatsovereenkomst met de Aanbieder te sluiten dan wel een vergunning bij de Afnemer aan te vragen. 

3.4 Afnemer dient AanUit.net bij vertrek te deactiveren. De Afnemer wordt dagelijks herinnerd in het geval AanUit.net is geactiveerd (per SMS en of Email). Kosten voor het niet of te laat deactiveren dan wel het afnemen van AanUit.net door derden die zich onder de gebruikersnaam of creditcard van Afnemer hebben aangemeld, komen voor rekening van de Afnemer. Eventuele schade die het gevolg is van het niet of te laat afmelden wordt aan de Afnemer in rekening gebracht. Artikel 4 – Exploitatie AanUit.net 

4.1 De Aanbieder heeft de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van AanUit.net uitbesteed aan de Exploitant. Onder de dienstverlening van Exploitant richting de Afnemer valt onder meer: - het registreren van de Afnemer en het toekennen van een klantnummer en een Persoonlijke Pagina op www.aanuit.net; - het beantwoorden van vragen en/of opmerkingen van de Afnemer over (het gebruik van) AanUit.net; - het beheren en onderhouden van www.aanuit.net; - het beheren en onderhouden van de Service-/storingsdienst, die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is. Deze storingsdienst zorgt voor het op afstand oplossen van de storing. Mocht het niet mogelijk zijn de storing op afstand te verhelpen dan wordt de betreffende storing uitgezet naar een lokale storingsmonteur die is ingehuurd door de Aanbieder. Het is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder de storing te verhelpen. - het factureren en incasseren van de Verbruikskosten en overige kosten. 

4.2 De Afnemer is verplicht alle benodigde informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen aan de Exploitant, die voor Exploitant benodigd is voor het uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van AanUit.net. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van informatie, al dan niet via de Persoonlijke Pagina, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgegevens, adresgegevens, mobiele telefoonnummers, kenmerken van het vaartuig of voertuig en het bankrekeningnummer waar vanaf automatische incasso plaatsvindt dan wel het creditcardnummer waar vanaf afgeschreven kan worden. Wijzigingen in voormelde gegevens dient de Afnemer direct door te geven aan de Exploitant via de Persoonlijke Pagina. Artikel 5 – AanUit.net 

5.1 Iedere Aanbieder stelt voor de onder zijn beheer vallende AanUit.net punten het AanUit.net-tarief vast. De AanUit.net-tarieven staan per Aanbieder vermeld op www.aanuit.net. Het staat de Aanbieders van AanUit.net vrij om periodiek het AanUit.net-tarief te wijzigen na voorafgaande kennisgeving daarvan op www.aanuit.net. 

5.2 De Afnemer is aan Aanbieder een vergoeding voor het gebruik van AanUit.net verschuldigd, die uit verschillende componenten kan bestaan. De opbouw van de componenten wordt gepubliceerd in de app en op www.aanuit.net. Het aantal afgenomen kWh aan elektriciteit, liters water of tijd, wordt door de Exploitant gemeten met behulp van verschillende meetinrichtingen in de AanUit.net-zuil of in het AanUit.net-Transactie Platform. De meetinrichting in de AanUit.net-zuil bestaat uit comptabele meters. Bij twijfel over de juistheid van de meting geldt de administratie van de Exploitant, behoudens geleverd tegenbewijs door de Gebruiker. 

5.3 Voor het gebruik van het telefoonnummer van de Service-/storingsdienst betaalt Afnemer enkel de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon. Deze kosten worden door de telefoonmaatschappij van de Afnemer in rekening gebracht.Artikel 6 – Betaling 

6.1 Gebruik van AanUit.net met gebruikersnaam: De Exploitant brengt eens per maand namens de Aanbieder de Verbruikskosten en -indien van toepassing- de creditcardkosten aan de Afnemer in rekening door middel van een gespecificeerde verzamelfactuur. Die factuur wordt de Afnemer ter beschikking gesteld via de Persoonlijke Pagina en tevens per e-mail toegestuurd. De Exploitant draagt zorg voor de uitsplitsingen uitbetaling van de geïncasseerde vergoedingen naar de betreffende Aanbieder(s). 

6.2 Indien de Afnemer gekozen heeft voor het gebruik van AanUit.net met gebruikersnaam en betaling per automatische incasso, geeft de Afnemer een volmacht tot automatische incasso. Incasso vindt plaats van het door de Afnemer opgegeven rekeningnummer. De Afnemer dient er steeds voor zorg te dragen dat hij voldoende saldo of kredietruimte op de desbetreffende rekening heeft. Indien de incasso vertraging oploopt dan wel onmogelijk blijkt te zijn, is de Afnemer 30 dagen na de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn van rechtswege in verzuim en is hij wettelijk rente ingevolge artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Alle kosten die in en/of buiten rechte moeten worden gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de Afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de Afnemer. De verplichting tot betaling van de factuur mag niet worden opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur. 

6.3 Indien de Afnemer gekozen heeft voor het gebruik van AanUit.net met gebruikersnaam en betaling per creditcard vindt betaling plaats door afboeking van het rekeningnummer waaraan de creditcard gekoppeld is. Slechts de types Mastercard of Visa zijn toepasbaar. Aan deze wijze van betaling zijn extra kosten verbonden. Deze kosten worden gepubliceerd op www.aanuit.net. 

6.4 Gebruik van AanUit.net zonder gebruikersnaam: Indien de Afnemer gekozen heeft voor gebruik van AanUit.net zonder gebruikersnaam vindt betaling plaats door afboeking van het rekeningnummer waaraan de creditcard gekoppeld is. Slechts de types Mastercard of Visa zijn toepasbaar. Aan deze wijze van betaling zijn extra kosten verbonden. Deze kosten worden gepubliceerd op www.aanuit.net. 

6.5 Indien de Afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig betaalt dan wel zijn bank instructie geeft het met automatische incasso betaalde bedrag te retourneren, is hij van rechtswege in verzuim. De Exploitant is bevoegd de Afnemer het verdere gebruik van AanUit.net te weigeren of nog slechts het gebruik van AanUit.net zonder gebruikersnaam toe te staan in het geval van: a. wanbetaling van de Afnemer; b. surséance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een aanvraag daartoe; c. beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs)vermogen van de Afnemer; d. onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Afnemer; e. bedrijfsbeëindiging van de Afnemer; f. overlijden van de Afnemer. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van weigering van de Exploitant om de Afnemer AanUit.net te leveren. 


Artikel 7 – Aansprakelijkheid voor storingen in de levering van AanUit.net 

7.1 De Aanbieder en de Exploitant zullen al het redelijke ondernemen om storingen in de levering van AanUit.net te voorkomen. Een Afnemer wordt verzocht door hem geconstateerde storingen en schades aan AanUit.net(voorzieningen) direct te melden, bij voorkeur via de website, bij de Service-/storingsdienst. 

7.2 Indien en voor zover Aanbieder en/of Exploitant onder of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aansprakelijk mocht worden voor schade geleden door de Afnemer op grond van welke rechtsgrond ook, dan geldt daarvoor dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de door Afnemer te lijden directe schade met een maximum van € 100.000 per gebeurtenis. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of indirecte schade, zoals maar niet uitsluitend, gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten. De beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid. 

7.3 Storingen in het elektriciteitsnetwerk of de waterleiding, in de toelevering van elektriciteit of water aan de Aanbieder en/of storingen van netwerken van de (mobiele) telefoonmaatschappij of internetprovider van de Afnemer zijn voor rekening en risico van Afnemer. Artikel 8 – Aansprakelijkheid van Afnemer 

8.1 De Afnemer is, behoudens beperkingen die wet en regelgeving bieden, aansprakelijk voor alle schade te lijden door hemzelf en alle directe schade (niet zijnde indirecte en/of gevolgschade) te lijden door de Aanbieder, de Exploitant en/of door de Aanbieder of de Exploitant ingeschakelde derden ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van AanUit.net en/of de AanUit.net voorzieningen, waaronder onder meer doch niet gelimiteerd tot: a. het verkeerd aankoppelen van het vaartuig of voertuig aan of het niet of verkeerd afkoppelen van het vaartuig of voertuig van de AanUit.net aansluiting; b. het gebruik van een verloopstekker (van welk type ook), een kabel of een stekker van een type dat niet voldoen aan de veiligheidsnormen behorend bij de betreffende AanUit.net-aansluiting of met een amperage dat minder is dan bij de betreffende AanUit.net-aansluiting wordt aangeboden; c. het niet op adequate wijze aansluiten van kabels en/of stekkers ; d. het op één moment afnemen van meer stroom dan het toegestane maximum vermogen van de betreffende kast; e. het niet voldoen aan de terzake geldende veiligheids- en /of andere voorschriften van de AanUit.net-voorzieningen en/of de elektrische installatie behorend tot het vaartuig of voertuig van de Afnemer. 

8.2 De Afnemer vrijwaart de Aanbieder en de Exploitant voor aansprakelijkheid van schade en kosten van derden, die voortvloeit uit situaties als genoemd c.q. bedoeld in lid 1 van dit artikel. Artikel 9 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen 

9.1 De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen. 

9.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen de Aanbieder en de Afnemer een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert. Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

10.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit AanUit.net en/of de Algemene Voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de Aanbieder, tenzij het een geschil over de dienstverlening van de Exploitant betreft, in welk geval de rechtbank te Rotterdam bevoegd zal zijn. 

Wachtwoord vergeten?

Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee u zich heeft aangemeld bij ons en kiest u een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.